Regulamin

REGULAMIN SERWISU „KOREPETYCJE Z MARTĄ”

Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Regulamin określa zasady działania Serwisu dostępnego po adresem korepetycjezmarta.pl, korepetycjezmartą.pl oraz świadczenia i korzystania z usług udostępnianych filmów. Regulamin określa prawa i obowiązki Usługobiorców, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Marty Bilskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Korepetycje z Martą Marta Bilska jako osoby zarządzającej i prowadzącej serwis. Warunkiem korzystania ze Serwisu jest zapoznanie się z treścią Regulaminu.

1. DEFINICJE użyte w Regulaminie

1.1. Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem korepetycjezmarta.pl, korepetycjezmartą.pl, przeznaczona do świadczenia usług polegających na udostępnianiu filmów Użytkownikom.

1.2. Adres poczty elektronicznej – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

1.3. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przetwarzane przez Usługodawcę w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w niniejszym Regulaminie, jak również w celach statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu.

1.4. Formularz rejestracyjny – formularz wypełniany przez Użytkownika w celu założenia Konta dostępny pod adresem korepetycjezmartą.pl, korepetycjezmarta.pl.

1.5. Konto – udostępnione przez Usługodawcę, po rejestracji Użytkownika, miejsce na serwerze, do którego Użytkownik uzyskuje dostęp po zalogowaniu się pozwalające na gromadzenie i modyfikację Danych osobowych oraz innych danych w Serwisie, w tym zawierające historię zamówień i wpłat, a także preferencje Użytkownika dotyczące wybranych funkcjonalności Serwisu.

1.6. Regulamin – niniejszy Regulamin Serwisu. Regulamin jest dostępny pod adresem korepetycjezmartą.pl, korepetycjezmarta.pl.

1.7. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 r. Nr 171, poz. 1800 ze zm.).

1.8. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między Systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztą elektroniczną.

1.9. Usługa – filmik tworzony przez Usługodawcę, stanowiący jego własność oraz publikowany w Serwisie, którego zakupu może dokonać każdy Użytkownik Serwisu poprzez złożenie odpowiedniego Zamówienia.

1.10. Pakiet Usług – Usługi obejmujące jeden dział tematyczny, które mogą zostać zakupione łącznie przez Użytkownika poprzez złożenie jednego Zamówienia.

1.11. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą z chwilą potwierdzenia przez Użytkownika procesu rejestracji.

1.12. UODO – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182).

1.13. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, będąca usługobiorcą w rozumieniu art. 2 pkt 7 UŚUDE, korzystająca z Usług na podstawie Umowy.

1.14. Usługodawca – Marta Bilska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Korepetycje z Martą Marta Bilska z siedzibą w Poznaniu, os. Piastowskie 94/26 , 61-162 Poznań, tel. 794 313 575

e-mail: , NIP: 7822400806, REGON: 362218655, adres strony internetowej korepetycjezmarta.pl, korepetycjezmartą.pl .

1.15. UŚUDE – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422).

1.16. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).

1.17. Użytkownik – Usługobiorca, który założył Konto w Serwisie.

1.18. Zamówienie – złożenie zamówienia na świadczenie Usługi lub Pakietu Usług za pośrednictwem Serwisu.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Niniejszy Regulamin określa:

2.1.1. prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Usługobiorcy związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oraz zawieraniem umów świadczenia usług na odległość,

2.1.2. zasady dokonywania Zamówień za pośrednictwem Serwisu.

2.1.3. zasady ochrony Danych osobowych osób korzystających z Usług na podstawie Umowy oraz zawierających Umowę o świadczenie usług.

2.2. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.

2.3. Usługobiorca jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę.

3. WARUNKI OGÓLNE

3.1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca, są następujące:

3.1.1. połączenie z siecią Internet,

3.1.2. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML,

3.1.3. przeglądarka akceptująca konto poczty elektronicznej.

3.2. Usługodawca informuje o odnotowywaniu adresu IP Usługobiorcy w celu prowadzenia statystyki Serwisu oraz wprowadzania w nim usprawnień.

3.3. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług Serwisu może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystywaniem sieci Internet. Zaleca się Usługobiorcy przedsięwzięcie odpowiednich czynności w celu ich zminimalizowania.

4. REJESTRACJA, ZAŁOŻENIE KONTA, LOGOWANIE

4.1. Utworzenie i korzystanie z Konta jest bezpłatne.

4.2. Do złożenia Zamówienia w Serwisie jest wymagane założenie przez Usługobiorcę Konta.

4.3. Dostęp do Konta możliwy jest również za pośrednictwem Serwisu poprzez zalogowanie się w drodze powiązania Konta Użytkownika z portalem Facebook.com lub Google+. Rejestracja za pośrednictwem wskazanych portali jest możliwa po wybraniu przycisku „Facebook” lub „Google+”, znajdujących się na stronie Serwisu pod Formularzem rejestracyjnym. Przy logowaniu za pomocą portalu, Serwis uzyska następujące informację dotyczące Użytkownika: imię i nazwisko. Użytkownik zarejestrowany podczas Rejestracji za pośrednictwem wskazanych portali posiada te same prawa i obowiązki, co Użytkownik zarejestrowany poprzez Formularz rejestracyjny na stronie Serwisu.

4.4. Warunkiem rejestracji w Serwisie jest zapoznanie się z treścią i akceptacja Regulaminu. Usługobiorca wyrażając zgodę na wszystkie warunki w nim zawarte zobowiązuje się do ich przestrzegania.

4.5. W celu utworzenia Konta w Serwisie przez Użytkownika konieczne jest wypełnienie Formularza rejestracyjnego i podanie Danych Osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej oraz podanie hasła.

4.6. Użytkownik, przesyłając Formularz rejestracyjny oświadcza, że:

4.6.1. podane w nim dane dotyczące Użytkownika są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,

4.6.2. jest uprawniony do zawarcia Umowy,

4.6.3. podane informacje nie naruszają praw osób trzecich,

4.6.4. zapoznał się z treścią Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

4.7. Usługodawca, po otrzymaniu prawidłowo uzupełnionego Formularza rejestracyjnego, prześle na podany przez Użytkownika Adres poczty elektronicznej wiadomość zawierającą link aktywacyjny służący do dokończenia procesu rejestracji w Serwisie. Wiadomość zawierająca link aktywujący nie jest przesyłana w przypadku rejestracji na zasadach wskazanych w 4.3.

4.8. Po dokończeniu procesu Rejestracji, o którym mowa w punkcie 4.7. niniejszego Regulaminu, Usługodawca utworzy w Serwisie Konto Użytkownika z wykorzystaniem Adresu poczty elektronicznej podanego w Formularzu rejestracyjnym.

4.9. Umowa pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem jest zawierana z chwilą potwierdzenia rejestracji przez Użytkownika poprzez aktywację linku przesyłanego w tym celu przez Usługodawcę na Adres poczty elektronicznej Użytkownika. W przypadku założenia Konta w sposób wskazany w pkt 4.3. Umowa zawierana jest z chwilą wybrania przez Użytkownika rejestracji za pomocą jednego z portali.

4.10. Usługodawca jest uprawniony do weryfikacji podanych przez Użytkownika Danych osobowych w każdym czasie poprzez przesłanie wiadomości na Adres poczty elektronicznej Użytkownika.

4.11. W terminie 14 dni od zawarcia Umowy Użytkownik może od niej odstąpić bez podania przyczyn poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej lub w formie pisemnej, z zastrzeżeniem, że do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisma przed jego upływem. Szczegółowe pouczenie o zasadach odstąpienia od Umowy zawiera Załącznik nr 1 do Regulaminu. Wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego może skorzystać Użytkownik stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu. Załączniki wskazane w zdaniach poprzedzających są dostępne na stronie internetowej Serwisu.

4.12. W przypadku, gdy Użytkownik odstąpi od Umowy, a w okresie pomiędzy dokonaniem rejestracji a odstąpieniem od Umowy złożył Zamówienie, które to w dniu otrzymania przez Usługodawcę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy nie zostało zrealizowane przez Usługodawcę, Usługa lub Pakiet Usług nie są wykonywane przez Usługodawcę lub są wykonywane według decyzji Użytkownika. W przypadku braku takiej decyzji w terminie 14 dni Umowę tę uznaje się za rozwiązaną, a Zamówienie nie zostaje zrealizowane.

4.13. Usługodawca może uzależnić rejestrację Użytkownika w Serwisie od potwierdzenia prawdziwości podanych przez niego danych w Formularzu rejestracyjnym.

4.14. Konto Użytkownika w Serwisie zawiera dane Użytkownika podane przez niego w Formularzu rejestracyjnym. W przypadku zmiany jakichkolwiek danych, Użytkownik powinien niezwłocznie je zaktualizować w przypisanym mu Koncie Użytkownika. Zabrania się w trakcie korzystania z Usług usuwania przez Użytkownika podanych danych, o których mowa w punkcie 4.5. z wyjątkiem ich aktualizacji, a także podawania danych nieprawdziwych, niepełnych bądź danych osób trzecich, które nie wyraziły na to zgody. Do każdego Konta musi być przyporządkowany inny Adres poczty elektronicznej.

4.15. Użytkownik nie jest uprawniony do korzystania z Konta innego Użytkownika i udostępniania swojego Konta innym osobom.

4.16. Logowanie do Serwisu odbywa się z wykorzystaniem Adresu poczty elektronicznej oraz unikalnego hasła znanego jedynie uprawnionemu Użytkownikowi.

4.17. Użytkownik akceptuje konieczność podania Adresu poczty elektronicznej. Adres ten stanowi konieczną formę identyfikacji Użytkownika. Podany adres będzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji związanej ze świadczeniem Usług. Użytkownik zobowiązuje się do zaktualizowania Adresu poczty elektronicznej, w przypadku jego zmiany, w ustawieniach założonego Konta.

5. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

5.1. Realizacja Zamówień Usługobiorcy jest możliwa jedynie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

5.2. Aktualne informacje na temat dostępnych Usług są zamieszczane na stronie internetowej Serwisu.

5.3. Usługodawca przyjmuje Zamówienia za pośrednictwem Serwisu przez 24 h na dobę przez 365 dni w roku. Potwierdzenie Zamówienia ze strony Usługodawcy następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.

5.4. Informacje dotyczące świadczonych Usług podane na stronie internetowej Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy.

5.5. Składając Zamówienia Usługobiorca dokonuje:

5.5.1. wyboru zamawianej Usługi,

5.5.3. oznaczenia sposobu płatności,

5.9. Realizacja Zamówienia i udostępnienie Użytkownikowi Usługi lub Pakietu Usług następuje po zapłacie przez Użytkownika ceny.

5.10. Niezwłocznie po złożeniu Zamówienia Usługodawca prześle Usługobiorcy na podany przez niego Adres poczty elektronicznej wiadomość zawierającą szczegóły złożonego przez niego Zamówienia, w postaci numeru Zamówienia, rodzaju Zamówienia, ceny wraz z potwierdzeniem Zamówienia i przyjęciem go do realizacji.

5.11. Usługobiorca składając Zamówienie, zawiera umowę świadczenia usług z Usługodawcą w chwili potwierdzenia zamówienia przez Usługodawcę zgodnie z pkt. 5.10. powyżej.

5.12. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania akcji promocyjnych na zasadach, określonych na stronie internetowej Serwisu.

6. PŁATNOŚĆ

6.1. W ramach realizacji Zamówień składanych w zakresie funkcjonowania Serwisu dostępne są następujące sposoby dokonywania płatności za Usługi lub Pakiety Usług:

6.1.1. za pomocą Przelewy24.

6.1.2. poprzez wysłanie SMS.

6.2. Informacje na temat wpłat, regulaminy serwisów rozliczeniowych, szczegóły dotyczące obsługi płatności, bezpieczeństwa transakcji znajdują się na stronach internetowych Serwisów Rozliczeniowych. Realizacja Zamówień Usługobiorcy jest możliwa jedynie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za pośrednictwem polskich operatorów.

6.3. Dany serwis rozliczeniowy odpowiada za przetwarzanie i ochronę danych osobowych oraz innych danych przekazywanych mu przez Użytkownika w celu zrealizowania płatności za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego.

6.4. W przypadku płatności za pomocą SMS koszt doliczony jest do rachunku otrzymywanego przez Użytkownika od operatora GSM.

7. CENY USŁUG

7.1. Wszystkie ceny Usług zamieszczone na stronie internetowej Serwisu są podawane w złotych polskich i zawierają podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu dokonywania zakupu. Ceną ostateczną będącą elementem Umowy jest cena Usługi lub Pakietu Usług podana w chwili składania Zamówienia. Płatność pobierana jest z góry.

7.2. Cena Usługi dokonywana za pośrednictwem przesłanej wiadomości SMS wynosi w każdym przypadku 9,84 zł.

7.3. Cena podana przy każdej z oferowanych Usług jest wiążąca w chwili złożenia przez Usługobiorcę Zamówienia.

7.4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Usług znajdujących się w ofercie Serwisu i wprowadzania nowych Usług do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w Serwisie lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienia te nie mają wpływu na ceny Usług w Zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny i warunków akcji promocyjnych.

8. PRAWA AUTORSKIE

8.1. Usługodawca przyznaje dostęp do Usług w ramach Serwisu w celu umożliwienia Użytkownikowi zapoznawania się z ich treścią, będącą usługą świadczoną drogą elektroniczną w rozumieniu UŚUDE.

8.2. Użytkownik oświadcza, że akceptuje fakt, że dostęp do Usług jest odpłatny i że Usługi nie będą dostępne dla po wygaśnięcia Umowy (w tym wskutek rozwiązania lub odstąpienia Użytkownika od Umowy).

8.3. Dostęp do Usługi następuje poprzez nabycie przez Użytkownika jednej z wybranych Usług lub całego Pakietu Usług. Okres dostępności nabytych Usług lub Pakietu Usług nie jest ograniczony czasowo. Zawartość Serwisu może być wykorzystywana przez Użytkowników wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku osobistego.

8.4. Użytkownik oświadcza, iż jest mu wiadome, że udostępniona mu Usługa lub Pakiet Usług na podstawie Umowy stanowi przedmiot autorskich praw majątkowych lub uprawnień licencyjnych Usługodawcy, będącego właścicielem Serwisu i podlega ochronie na zasadach ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz konwencji międzynarodowych. Wszystkie Usługi dostępne w Serwisie zostały stworzone przez Usługodawcę i stanowią utwór w rozumieniu prawa autorskiego.

8.5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że korzystanie z Usługi w zakresie wykraczającym poza zapoznawanie się z ich treścią oraz zakres dopuszczalny na podstawie postanowień Regulaminu, stanowić będzie naruszenie praw autorskich za skutkiem w postaci odpowiedzialności cywilnej i karnej. Za takie działanie uznaje się:

8.5.1 kopiowanie, zwielokrotnianie i rozpowszechniania treści Usługi, a w tym umieszczanie ich w innych serwisach internetowych lub rozpowszechniania w inny sposób w całości lub części,

8.5.2. umieszczanie odesłań do strony internetowej Serwisu w taki sposób, aby utrudnione lub niemożliwe było poznanie źródła pochodzenia treści Usługi,

8.5.3. zwielokrotnianie treści Usługi na nośnikach oraz rozpowszechnianie i wprowadzanie do obrotu tak wytworzonych egzemplarzy,

8.5.4. rozpowszechnianie opracowań treści Usługi, dokonywanie i rozpowszechnianie ich przeróbek, zmian, skrótów czy synchronizacji z innymi utworami,

8.5.4. realizowanie nagrań wykorzystujących treści Usługi zarówno w całości, jak i we fragmentach, w tym w zakresie synchronizacji z innymi utworami lub przedmiotami praw pokrewnych.

8.6. Jakiekolwiek inne korzystanie z treści Usługi nie objęte postanowieniami Regulaminu i wykraczające poza zakres dozwolonego wykorzystania określony przepisami prawa, wymaga udzielenia przez Usługodawcę odrębnej, uprzedniej zgody.

9. REKLAMACJE

9.1. Sprzedający ma obowiązek dostarczenia Usługi bez wad. Jeżeli Usługobiorca, po otrzymaniu Usługi, dostrzeże w niej wadę może skorzystać z prawa do złożenia reklamacji u Usługodawcy.

9.2. W przypadku wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi Usługobiorca powinien pocztą, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej zgłosić reklamację wraz z opisem ujawnionego problemu będącego podstawą reklamacji oraz podać dane kontaktowe zgłaszającego reklamację (reklamującego) tj. imię i nazwisko lub nazwa, adres zamieszkania bądź siedziby podmiotu, Adres poczty elektronicznej, numer telefonu.

9.3. Reklamacje są rozpatrywane przez Usługodawcę najpóźniej w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji.

10. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

10.1. Usługobiorca może zrezygnować z Usług świadczonych przez Usługodawcę bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty rejestracji i założenia Konta w Serwisie zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta.

10.2. Usługodawca dokonuje zwrotu wszystkich należności poniesionych przez Usługobiorcę, z tytułu zakupu Usługi, w tym kosztów dostarczenia Usługi, w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia Usługobiorcy o odstąpieniu od Umowy świadczenia usług elektronicznych.

10.3. Usługobiorcy nie przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy, w tym zwrot wzajemnych świadczeń w przypadku wykonania w pełni Usługi lub Pakietu Usług przez Usługodawcę za wyraźną zgodą Usługobiorcy, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia na zasadach wskazanych w 5.10., że po wykonaniu Usługi lub Pakietu Usług przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy.

10.4. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Usługobiorca.

10.5. Koszt bezpośredni poniesiony przez Usługobiorcę w przypadku odstąpienia od Umowy pokrywa Usługobiorca.

10.6. Wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego może skorzystać Użytkownik stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.

11. POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI I DANE OSOBOWE

11.1. Administratorem Danych osobowych Użytkowników jest Usługodawca.

11.2. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje jedynie Adres poczty elektronicznej oraz zakres danych osobowych przetwarzanych przez Usługodawcę, a pochodzących z założonego przez Użytkownika konta na portalu Facebook lub Google+ dostępnych na portalu Facebook lub Google+ w momencie Rejestracji i zakładania Konta, w przypadku Rejestracji Użytkownika za pomocą jednego ze wskazanych portali.

11.3. W celu złożenia reklamacji Usługobiorca powinien podać następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres zamieszkania/siedziby, Adres poczty elektronicznej, numer telefonu.

11.4. Usługodawca przetwarza ponadto dane eksploatacyjne w zakresie adresu IP w celu prowadzenia statystyki Serwisu oraz wprowadzania usprawnień w Serwisie.

11.5. Usługodawca na podstawie UODO w związku z UŚUDE jest uprawniony do przetwarzania Danych osobowych Usługobiorcy w celu korzystania z Usługi oraz realizacji Zamówienia zgodnie z Regulaminem rozliczenia Usługi (rachunkowym), rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z Usługi, a także w celach archiwizacyjnych.

11.6. Usługodawca zapewnia bezpieczeństwo Danych osobowych Usługobiorcy, ponieważ stosuje środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych Danych osobowych w ramach Serwisu. Usługodawca spełnia wszelkie wymogi UODO. Ponadto, Usługodawca zapewnia środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione Danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

11.7. Usługodawca zapewnia całkowitą ochronę przekazanych przez Usługobiorcę Danych osobowych przed dostępem osób trzecich oraz ich ujawnieniem, z zastrzeżeniem, że w określonych sytuacjach ujawnienie danych może nastąpić z przyczyn nakazanych przez prawo.

11.8. Usługobiorca ma prawo wglądu do swoich Danych osobowych oraz ich poprawiania.

11.9. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu założenia Konta Użytkownika lub złożenia i realizacji Zamówienia.

11.10. Adres poczty elektronicznej Usługobiorcy może być wykorzystywany w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną wyłącznie po wyrażeniu zgody przez Usługobiorcę. Usługobiorca ma możliwość cofnięcia zgody w każdej chwili, bez podania przyczyny.

11.11. Dane osobowe Usługobiorcy mogą być ponadto przetwarzane w celu realizacji działań marketingowych wyłącznie po wyrażeniu stosownej zgody przez Usługobiorcę. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i nie jest niezbędne do korzystania z Usług Serwisu.

11.12. Telekomunikacyjne urządzenie końcowe Usługobiorcy może być używane dla celów marketingu bezpośredniego wyłącznie po wyrażeniu uprzednio zgody przez Usługobiorcę. Zgoda może być może być wyrażona drogą elektroniczną, pod warunkiem jej utrwalenia i potwierdzenia przez Usługobiorcę. Zgoda może być wycofana w każdym czasie, w sposób prosty i wolny od opłat.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 1.09.2015.

12.2. Obowiązujący Regulamin jest dostępny dla Usługobiorcy pod adresem korepetycjezmartą.pl, korepetycjezmarta.pl.

12.3. Usługodawca na żądanie Usługobiorcy udostępni treść niniejszego Regulaminu w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą Systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.

12.4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu, bez konieczności uzasadniania przyczyn Usługobiorcy, z zastrzeżeniem punktu 12.5.-12.8 poniżej.

12.5. Usługodawca zobowiązuje się do poinformowania Usługobiorcy o zmianach dokonanych w Regulaminie poprzez umieszczenie jednolitego tekstu Regulaminu na stronie internetowej Serwisu oraz bezpośrednie poinformowanie Usługobiorcy drogą elektroniczną na podany przez niego Adres poczty elektronicznej.

12.6. Zmiany dokonane w Regulaminie wchodzą w życie po upływie 7 dni od momentu udostępnienia jego treści na stronie internetowej Serwisu i bezpośredniego poinformowania zgodnie z pkt. 12.5 powyżej.

12.7. W przypadku określonym w punkcie 12.4. Usługobiorca ma prawo rozwiązać Umowę natychmiastowo lub z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia według wyboru Usługobiorcy, i to w terminie 14 dni po uzyskaniu informacji o zmianie postanowień Regulaminu w wyniku bezpośredniego poinformowania Usługobiorcy, zgodnie z pkt 12.5 powyżej, poprzez poinformowanie drogą elektroniczną lub pisemnie Usługodawcy. Zaniechanie poinformowania Usługodawcy w ww. terminie 14 dni oznacza, że Usługobiorca zaakceptował zmieniony Regulamin.

12.8. Przez dni robocze rozumie się: dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt i dni wolnych

12.9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, UODO, UŚUDE, Ustawy o prawach konsumenta oraz innych przepisów prawa.